The dimly lit lobby of The Yanggakdo Hotel, Pyonyang.